Om

Fontänhuset Linköping är obunden ideell organisation som finansieras via bidrag, offentliga medel, stödmedlemsavgifter och donationer. Vi har som mål att öppna ett Fontänhus i Linköping.
Verksamheten ska vara uppbyggt som ett klubbhus bestående av medlemmar (personer med psykisk ohälsa) och ett fåtal handledare samt en klubbhuschef. Vi har en styrelse bestående av sex ideellt engagerade personer.

Vi har som mål att öppna ett klubbhus i Linköping. Vi är intresserade av att få kontakt med personer som vill vara med i att få igång en verksamhet enligt Fontänhus-modellen.

För många Linköpingsbor så innebär problem med psykisk ohälsa att vardagen begränsas och att man hamnar i ett utanförskap. För att bättre möta behoven och underlätta ett arbetsliv, så behövs denna stödverksamhet enligt Fontänhus-modellen i Linköping. Målet är att skapa förutsättningar för att människor som drabbats av psykisk ohälsa ska få social gemenskap, rehabilitera sig själv och få ett meningsfullt arbete och leva ett rikare liv.

Det behövs en verksamhet för personer inom alla åldrar som har psykisk ohälsa med tanke på att många unga mår psykisk dåligt idag- även äldre, och att det är ett komplement till kommunens och brukarorganisationers verksamheter. Även medlemmar i andra brukarorganisationer tycker det vore ett bra komplement i Linköpings kommun.

Samhället måste hjälpas åt för att minska fördomarna kring psykisk ohälsa, många vågar inte ta kontakt med vården och skulle behöva komma till ett klubbhus där man kan få bra stöd, handledning och träffa andra personer i samma situation. Att få veta att det i många fall går att få bra hjälp och leva ett bra liv även om man har drabbats av psykisk ohälsa.

Introduktion till vad Fontänhus är och bidrar med

Fontänhus är en psykosocial arbetsrehabilitering som är godkänd som en kunskapsbaserad praxis av amerikanska hälsomyndigheter. Arbetets stora betydelse för psykisk hälsa är väldokumenterat nationellt och internationellt och arbete är t ex bland de mest rekommenderade interventionerna av de norska Hälsodirektoratet som arbetar med personer som lever med allvarlig psykisk sjukdom.

Traditionella arbetsinriktade- och rehabiliteringsinsatser upplevs av många som osammanhängande och fragmentariska. Detta är särskilt olyckligt för personer som lider av psykisk ohälsa. På ett fontänhus får man utöver en inbjudan till att frivilligt delta i en arbetsgemenskap, hjälp med jobb, studier och även stöd i andra delar av livet. Efter att ha blivit isolerade pga psykisk sjukdom är det många som saknar en social gemenskap. Fontänhusen avlastar kommunen på en rad områden då fontänhuset blir som en utvidgad stöttande familj för medlemmarna. Det är arbetets hälsomässiga värde som har lagt grunden för fontänhusens verksamhet över hela världen. Arbete är, för de allra flesta, den bästa rehabiliteringen pga gemenskap, fokus på det friska, frivilligheten och därmed egenmakten som fontänhus bidrar med.

Fontänhusets riktlinjer

De internationella riktlinjerna för fontänhusmodellen som antagits enhälligt av den världsomspännande fontänhusgemenskapen, definierar den sk klubbhusmodellen för rehabilitering. Principerna som uttrycks i dessa riktlinjer är hjärtat i fontänhusgemenskapens framgångar med att hjälpa människor med psykisk ohälsa att undvika sjukhusvistelse samtidigt som de uppnår sociala, ekonomiska, utbildningsmässiga och yrkesmässiga mål. Riktlinjerna fungerar också som en ”rättighetsförklaring” för medlemmarna och etiska regler för anställda, styrelsemedlemmar och administratörer. Riktlinjerna betonar att ett klubbhus är en plats som erbjuder sina medlemmar respekt och möjligheter. Riktlinjerna utgör grunden för att utvärdera fontänhusets kvalitet genom Clubhouse Internationals ackrediteringsprocess. Vartannat år granskar den världsomspännande fontänhusgemenskapen dessa riktlinjer och ändrar dem i den utsträckning det anses nödvändigt. Processen samordnas av Clubhouse Internationals kommitté för riktlinjegranskning, som består av medlemmar och anställda i ackrediterade fontänhus över hela världen.

Läs alla 37 riktlinjer via genom att klicka här.

Finansiering

Det är viktigt att påpeka att fontänhus inte bara är en ny kostnad för kommunen. Fontänhusen avlastar kommunen på många områden då medlemmar stöttas att klara av att hantera många utmaningar i livet – inte bara skola och arbete. Fontänhus fungerar som ett komplement till kommunal verksamhet och möter de krav som kommunen har på sig vad gäller rehabilitering av personer med psykisk sjukdom.

Från och med hösten 2018 så bör varje kommun enligt Socialstyrelsen i Sverige tillhandahålla en verksamhet som erbjuder adekvat rehabilitering, se utdrag från Nationella riktlinjer för vård och stöd av schizofreni och schizofreniliknande tillstånd: “Socialtjänsten bör erbjuda anpassad daglig sysselsättning med individuell målsättning och uppföljning till personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd som för närvarande inte vill eller kan studera eller arbeta (prioritet 3)”.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close